Byrådet påla lønnsstopp: Slik fikk direktørens svigersønn lønnsøkning likevel

Dagbladet avdekket nylig at HR-direktøren i det kommunale eiendomsforetaket Omsorgsbygg brøt habilitetsreglene bare to uker etter hun fikk beskjed fra styrelederen om ikke å gjøre det igjen.

Grunnen til at HR-direktøren brøt reglene, var at hun nok en gang ansatte direktørens svigersønn – i stedet for å løfte saken opp på styreleders nivå, slik styrelederen hadde bedt om.

Nå viser det seg at HR-direktøren ikke har vært alene om å ikke følge styrelederens beskjed.

I Kommunerevisjonens rapport som Dagbladet tidligere har omtalt, kommer det fram at også den juridiske direktøren i foretaket, Jon Søland, hoppet bukk over styrelederen i en sak som gjaldt direktørens svigersønn.

Søland fikk i november 2012 en e-post med samme beskjed fra styrelederen som HR-direktøren hadde fått: At de to er inhabile til å fatte beslutninger som gjaldt direktørens nærstående, og at styrelederen alltid måtte involveres i slike situasjoner.

Viste til pålegg fra eieren

I 2014 besluttet juridisk direktør Jon Søland selv, sammen med en seksjonsleder, en såkalt administrativ lønnsøkning for direktørens svigersønn. En administrativ lønnsøkning innebærer at lønnen økes utenom de ordinære lønnsforhandlingene.

Det framgår av kommunerevisjonens rapport at HR-direktøren reagerte på dette initiativet.

HR-direktøren pekte blant annet på at et slikt lønnsløft ville sende dårlige signaler ut i organisasjonen, da Omsorgsbygg på dette tidspunktet var «pålagt» av byrådsavdelingen å ikke gjennomføre administrative lønnsvedtak på grunn av lokale lønnsforhandlinger:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«I e-post 30.06.2014 til administrerende direktør viste HR-direktøren til at juridisk direktør og seksjonsleder hadde besluttet at B skulle få lønnstrinn 55 for å beholde ham, og at dette var mot hennes vilje. Hun pekte blant annet på at et slikt lønnsløft var dårlige signaler ut i organisasjonen og at de også på dette tidspunktet var pålagt av byrådsavdelingen å ikke gjennomføre administrative lønnsvedtak på grunn av lokale forhandlinger i 2014», står det i Kommunerevisjonens rapport.

«B» er direktørens svigersønn.

Gikk videre likevel

Av et notat fra juridisk direktør datert 2. juli 2014 går det fram at den juridiske direktøren likevel gikk videre med beslutningen. Han besluttet da å plassere svigersønnen opp fra lønnstrinn 44 til lønnstrinn 55, med virkning fra 1. juli. Det tilsvarer en økning på 125 000 kroner, fra 529.000 kroner til 654.000 kroner.

På denne måten gjorde juridisk direktør det som han to år tidligere hadde fått beskjed av styrelederen om ikke å gjøre: Å treffe avgjørelse i en sak der administrerende direktør, som var hans overordnede, var inhabil.

Den 2. juli 2014 gir juridisk direktør uttrykk for at han likevel ikke så dette som noe problem:

«Ettersom dette dreier seg om et vedtak på et langt mindre omfattende nivå enn ansettelse, anser jeg at en orientering umiddelbart i etterkant er tilstrekkelig i denne saken», skriver han i en e-post, som er gjengitt i kommunerevisjonens rapport.

– Kamuflerte lønnshopp

Lønnsøkningen ble likevel ikke gjennomført slik den juridiske direktøren hadde fastsatt. Det går frem av kommunerevisjonens rapport at lønnsøkningen i stedet ble utsatt til november 2014. Denne gangen ble det også forankret hos styreleder.

HR-direktøren hadde nemlig bedt om «grønt lys» fra ham, før lønnsøkningen ble gjennomført.

Styrelederen og HR-direktøren signerte nå på å øke månedslønna til direktørens svigersønn slik at lønnen tilsvarte lønnstrinn 55 – men uten at svigersønnen faktisk ble plassert på dette lønnstrinnet.

Les også: Kommunetoppens svigersønn på befaring med svigerfar, kona og byråden

I et notat fra de to, som er datert 11. november 2014, poengteres det at saken gjaldt direktør Per Morten Johansens svigersønn:

«Administrerende direktør er således inhabil for et administrativt vedtak. Videre ville det på dette tidspunkt (juni 2014) skapt problemer å be styreleder fatte et administrativt vedtak rett før og etter lokale lønnsforhandlinger».

Videre står det i notatet:

«Det foreslås derfor at (…) gis et tillegg pr. mnd på kr 10.383,33 for perioden 1.7 – 31.12.2014. Beløpet tilsvarer differansen mellom lønnstrinn 44 – 55. Totalt vil dette beløpe seg til kr. 62.300».

Økningen i månedslønna ble altså fastsatt fra og med juli måned – fra samme tidspunkt som juridisk direktør opprinnelig hadde bestemt.

En kilde som Dagbladet har vært i kontakt med forklarer hva framgangsmåten betyr i praksis:

– På denne måten vises ikke endring i lønn på tabellen som legges fram for tillitsvalgte i forbindelse med lønnsforhandlinger, sier vedkommende, som ikke ønsker å stå frem med navn.

– Det betyr at styreleder har bidratt til å kamuflere lønnshopp og samtidig handlet i strid med pålegg fra overordnet plan i kommunen. Dette er alvorlig, sier vedkommende.

Et halvt år før kontrakten til direktørens svigersønn løp ut, ble stillingen hans lyst ut. Han ble innstilt som nummer en til den faste jobben og ble formelt ansatt fra 1. mars 2015. Da stod det lønnstrinn 55 på kontrakten.

Avviser beskyldningene

Styreleder Øivind Christoffersen viser til at pålegget fra byrådsavdelingen bare gjaldt administrative lønnsvedtak «i den perioden de lokale forhandlingene pågikk», og avviser at han har vært illojal mot byrådets føringer. Styrelederen svarer slik på Dagbladets spørsmål:

– Hvorfor gikk du med på administrasjonens forslag om å øke lønna til direktørens svigersønn med 125.000 kroner utenom de lokale lønnsforhandlingene?

– Administrasjonen begrunnet forslaget med at det var nødvendig for å beholde viktig kompetanse i organisasjonen. Jeg hadde ingen grunn til å betvile den begrunnelsen.

– Ser du at det for utenforstående kan framstå som at du har bidratt til å skjule lønnsøkningen til direktørens svigersønn for både tillitsvalgte i Omsorsgsbygg – og for byrådsavdelingen som kommunens eier?

– Nei, all avlønning i Omsorgsbygg vil framgå av lønnsstatistikken. Det er naturligvis ikke mulig å underslå lønnstillegg i et kommunalt foretak.

– Hva er din kommentar til beskyldningen om at du har opptrådt i strid med pålegg fra kommunen som eier av Omsorgsbygg?

Kommunetoppens datter og svigersønn ansatt under ham:- Jeg skjønner at dette ikke ser bra ut

– Pålegget fra byrådsavdelingen gjaldt administrative lønnsvedtak i den perioden de lokale forhandlingene pågikk. Det administrative vedtaket jeg undertegnet ble fattet lenge etter at forhandlingene var avsluttet.

Nytt lønnshopp

I 2017 ble lønna forhøyet ytterligere tre lønnstrinn, begrunnet med «meget god utførelse av arbeidsoppgaver og for å beholde kvalifisert arbeidskraft». Brevet var signert både styreleder og HR-direktør. Lønnsøkningen utgjorde over 40.000 kroner, ifølge kommunens tabell for lønnstrinn.

Dagbladet har spurt styreleder Øivind Christoffersen om han har noen kommentar til at Omsorsgsbygg har hatt en juridisk direktør og en HR-direktør som over flere år har vist at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om habilitetsreglene. Dette svarer han ikke direkte på.

Styrelederen viser imidlertid til at selv om juridisk direktør tok initiativ til å øke lønna, ble ikke initiativet gjennomført. I stedet var det seinere styrelederen selv som godkjente lønnsøkningen.

– Dette betyr at rutinene som vi har innført nå etterleves, sier Christoffersen, og legger til:

– Når det gjelder lønnsøkningen du spør om, ble det vurdert som viktig for foretaket å beholde vedkommende, som den gang hadde fått et konkret jobbtilbud. Den første lønnsøkningen ble aldri effektuert, men det ble inngått en etterfølgende avtale med meg om betingelsene til vedkommende.

Dagbladet har spurt juridisk direktør hvorfor han besluttet å øke lønna til direktørens svigersønn på egenhånd, når han to år tidligere hadde fått beskjed fra den daværende styrelederen om å kontakte ham i alle saker der administrerende direktør er inhabil. Søland har ikke besvart Dagbladets spørsmål.

Verken HR-direktør Tone Hølmebakk eller direktørens svigersønn har besvart Dagbladets henvendelser om saken.

Kommunens regler ble brutt da datteren og svigersønnen ble ansatt
Share Button

Legg igjen en kommentar