Hvor mye skatt skal jeg betale

Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere skal ha fribeløp på kr 2 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Personinntekt Av personinntekt skal du beregne trygdeavgift og toppskatt, se tabell 1 og 2. For lønnstakere og pensjonister består personinntekt av sum lønn og/eller pensjon. I tillegg kan den bestå av godtgjøring for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap og/eller beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Alminnelig inntekt Av alminnelig inntekt skal du beregne kommune-, fylkes- og fellesskatt, se tabell 3. Alminnelig inntekt består for lønnstakere og pensjonister av lønn og/eller pensjon pluss kapitalinntekt (renter, aksjeutbytte med mer), minus alle fradrag unntatt særfradrag. For virksomhetsutøver inngår også virksomhetsinntekten i alminnelig inntekt. Har du særfradrag, skal du likevel trekke dette fra før du leser av skatt på alminnelig inntekt i tabell 3. Ved beregning av skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, er det alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag og skjermingsfradrag som er utgangspunktet. Minstefradrag Du får minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon. Fradrag i lønnsinntekt blir gitt med 43 %. Nedre grense er kr 31 800. Øvre grense er kr 84 150. Fradrag i pensjon blir gitt med 27 %. Nedre grense er kr 4 000. Øvre grense er kr 70 400. Fradraget kan ikke settes høyere enn det grunnlaget det skal beregnes av. En lønn på kr 10 588 vil for eksempel gi et minstefradrag på kr 10 588. Har du både lønn og pensjon, beregnes minstefradraget til det høyeste fradraget av

● minstefradrag i lønnsinntekt

● summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt.

Nedre grense for minstefradrag settes imidlertid til kr 4 000. Summen av minstefradragene skal ikke overstige kr 84 150 Foreldrefradrag Fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn gis med inntil kr 25 000 for ett barn under 12 år, kr 40 000 for to barn og fradraget økes med inntil kr 15 000 for hvert barn ut over to. Er du gift kan dere fritt fordele foreldrefradraget mellom dere. Særfradrag for uførhet Mottar du uførepensjon har du rett til særfradrag for uførhet. Mottar du uførepensjon fordi ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3, får du helt særfradrag. Er ervervsevne nedsatt med mindre enn 2/3 får du halvt særfradrag. Helt særfradrag er kr 2 667 per mnd. for 2014.

Du kan beregn din skatt her: http://www.skatteetaten.no/upload/Applikasjoner/Enkel2014_20150219.htm

 

Særfradrag enslig forsørger Forsørger du barn under 18 år som du mottar utvidet barnetrygd for, så får du særfradrag som enslig forsørger. Dette er i stedet for ekstra klassefradrag. Den utvidede barnetrygden må være gitt etter barnetrygdloven § 9. Du får barnetrygd og særfradrag til og med måneden før barnet fyller 18 år. Du skal likevel ikke ha særfradrag enslig forsørgelse om du:

● har vært samboer over 12 måneder,

● får barn med samboer, eller

● gifter deg,

Du må gi NAV beskjed om du ikke lengre har krav på utvidet barnetrygd. Dette må du gjøre i tillegg til at du må huske å endre skattekortet. Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no. For 2014 er særfradrag for hel utvidet barnetrygd kr 4 067 per måned. Fullt fradrag utgjør kr 48 804 per år. Mottar du delt utvidet barnetrygd vil du få særfradrag med halvparten av satsene, dvs. kr 2 034 per måned og kr 24 408 for et helt år. Selvangivelse 2014 (den som skal leveres april 2015) Særfradraget vil fremkomme i selvangivelsen på bakgrunn av innberetning fra NAV om utbetalt hel eller delt utvidet barnetrygd. Dersom du mener opplysningene i selvangivelsen ikke er korrekte, må du ta dette opp med NAV, som eventuelt sender korrigerte opplysninger til skatteetaten. Skatteklasser For 2014 er det kun ektepar og meldepliktige samboere som kan få skatten beregnet under ett i skatteklasse 2, se tabell 3. Personfradraget i skatteklasse 1 er kr 48 800, mens personfradraget i skatteklasse 2 er kr 72 000. Alle enslige liknes i klasse 1. Ektefeller og meldepliktige samboere liknes enten særskilt i klasse 1 eller felles i klasse 2.

● Klasse 2 velges når samlet skatt ved felles likning i klasse 2 blir lavere enn ved særskilt likning i klasse 1.

● Klasse 1 velges når samlet skatt ved særskilt likning i klasse 1 blir lik eller lavere enn samlet skatt ved felles ligning i klasse 2.

Skattefritt beløp og progresjonstrinn ved beregning av toppskatt er like i skatteklasse 1 og skatteklasse 2, se tabell 2. Trygdeavgift beregnes alltid særskilt for hver person uavhengig av klasse, se tabell 1.

Share Button

Legg igjen en kommentar