WWF tapte mot staten i ulve-striden

WWF har tapt mot staten i ulve-striden som gikk for retten i Oslo tingrett fra 24. til 27. april.

WWF saksøkte staten ved Klima- og miljøverndepartementet.

De mener den norske ulvejakta er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og vil ha den endret.

Ifølge påstanden fra WWF ble det for sesongen 2017-2017 gitt tiltaltelse til å skyte så mange ulver at dette truer bestandens overlevelse. De ble imidlertid ikke hørt av retten på dette.

Staten ved klima og miljødepartementet frikjennes og får rettens medhold på alle punkter.

– Skuffet og overrasket

– Vi er skuffet, og litt overrasket, sier leder i WWF Bård Vegard Solhjell til Dagbladet.

– I vinter har Norge skutt flere ulv enn noe annet år så lenge vi har hatt Naturmangfoldloven. Det mener vi har skjedd på et for dårlig grunnlag. Jeg frykter at terskelen for å skute ulv kan bli enda lavere og at antall ulv reduseres fra dagens nivå, der det allerede er kritisk truet, sier han.

I rettssaken, som i ulvedebatten for øvrig, har miljøvernere stått mot landbruks- og skogbruksinteresser.

Der WWF har fått støtte fra Naturvernforbundet, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr har staten fått inn Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog som partshjelpere under rettssaken.

Saksomkostninger

I den ferske dommen pålegges WWF å betale saksomkostninger for både staten, Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Skogeierforbund og Norskog, tilsammen over 450 000 kroner.

Organisasjonen har ikke bestemt seg for om de vil anke.

– Det må vi se nærmere på. Vi må først lese dommen grundig, sier Solhjell .

Det ble først vedtatt å felle opp mot 50 ulv i 2017-2018-sesongen. Antallet ble deretter redusert av departementet til 42, hvorav 28 av disse er skutt.

– Andre interesser skal ivaretas

Mens WWF har argumentert for at en må legge en bærkraftig norsk ulvestamme til grunn for fellinger i Norge, slår retten fast at en må ta utgangspunkt i en felles svensk-norsk stamme.

– Ulv er totalfredet i Norge. Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sør-skandinaviske ulvebestanden. Det er imidlertid andre viktige samfunnsinteresser som skal ivaretas og som skal avveies mot vern av rovvilt, skriver retten i sin vurdering.

Retten finner det også «overveiende sannsynlig at folk opplever ulven som en belastning, og at dette er et av flere hensyn som kan tilleggs vekt». Retten mener videre at «hensynet til forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit til forvaltningen må være legitime hensyn å tillegge vekt».

Share Button

Legg igjen en kommentar